Kan gebeuren

Tussendoor.nl Disclaimer

Is het nodig? Wij vinden van wel, want Tussendoor bestaat ook maar uit mensen :-)

Tussendoor Olaf Contact

Is het nodig? Wij vinden van wel, want Tussendoor bestaat ook maar uit mensen :-)

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.tussendoor.nl

De informatie die je op deze website vindt, heeft Tussendoor B.V. (Tussendoor) met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Tussendoor kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Tussendoor niet instaan. Tussendoor garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tussendoor genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Tussendoor, behoud Tussendoor zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

Tussendoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Tussendoor leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Tussendoor. Tussendoor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van Tussendoor.

Suggesties en ideeën over de Tussendoor.nl website die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Je kunt er van op aan dat Tussendoor  alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Tussendoor kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Tussendoor behoud zich het recht om de inhoud van de website van Tussendoor en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijkend zijn van de werkelijkheid. Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief BTW.